مهندسی بهداشت محیط سیستان و بلوچستان

گزارش کارآموزی فصل دوم:قسمت اول

بازدید شهری(بهداشت اماکن عمومی)

مسئول کارآموزی:آقای کدخدایی

مدت کارآموزی:1 ماه

 

 

 

 

 

 

معرفی مرکز بهداشت

 

مرکز بهداشت سلمانزاده در خیابان شهید بهشتی میباشد.

این مرکز شامل اتاق پزشک، دندانپزشک، کلینیک بهداشت خانواده، اتاق بهداشت محیط و حرفه ای، مرکز سلامت شغلی و طب کار، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها، مشاوره شیر مادری، کلینیک ترک دخانیات، پذیرش و بایگانی می باشد.

نقشه ها و پوستر های مورد نیاز در اتاق بهداشت محیط

1-  نقشه منطقه تحت پوشش با مشخص کردن منابع آب و مدارس و مساجد

2-  شاخص ها و نمودارهای آمار تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بهسازی و بهداشتی شده تاکنون که در منطقه تحت پوشش آن مرکز قرار دارند.

3-  برنامه بازدید و برنامه کاری واحد بهداشت محیط به صورت هفتگی

4-  پوسترها و اطلاعیه های بهداشتی مرتبط با فصل سالل

دفاتر ثبتی مورد نیاز در واحد بهداشت محیط:

1-  دفتر صنف به تفکیک که کلیه مراکز تهیه و توزیع بصورت مجزا با نام متصدی در آن قرار دارند.

2-  دفتر ثبت گزارش روزانه، که کارهای صورت گرفته و بازدیدهای انجام شده در آن ثبت گردد.

3-  دفتر سر رسید متصدیانی که به دادگاه خلاف یا به تعزیرات آرد و نان معرفی شده اند

4-  دفتر ثبت و صدور کارت تندرستی شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

پرونده های مورد نیاز در واحد بهداشت محیط

1-  پرونده آب، که در آن نمونه برداری های آب صورت گرفته و جواب آزمایشگاه آب در خصوص سالم بودن یا نبودن نمونه آب قرار دارد

2-  پرونده کلرسنجی، که کلر سنجی های صورت گرفته توسط کیت کلر سنجی در آن ثبت میگردد.

3-  پرونده مواد غذایی که نمونه برداری های مواد غذایی مشکوک به فساد و جواب آزمایشگاه مواد غذایی نمونه برداری های نان از لحاظ وجود جوش شیرین نمونه برداری از نمک های تصفیه شده بر دار از لحاظ درصد خلوص و میزان ید در آن قرار دارد.

4-  پرونده ماده 688 قانون مجازات اسلامی که اخطاریه های صادر شده و فرستاده شده به دادگاه به علت تهدید علیه بهداشت عمومی توسط اشخاص در آن قرار دارد.

5-  پرونده اصلاحیه ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی که برگ های ضمیمه این گزارش پس از پر شدن در محل کسب متصدی در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی از طریق مرکز بهداشت شهرستان به دادگاه ارسال می گردد.

6-  پرونده مدارس که مکاتبات صورت گرفته با مدارس و مرکز بهداشت شهرستان در خصوص مسایل غیر بهداشتی در مدارس در آن قرار می گیرد.

7-  پرونده مساجد که مکاتبات با هیات امنا مساجد و مرکز بهداشت شهرستان در خصوص احتمال شیوع بیماری ها در مساجد و نواقص بهداشت محیطی مساجد در آن قرار میگیرد.

8-  پرونده ه شورای بهداشت که جلسات شورای بهداشت برگزار شده در بخشداری و روستاها و محلات در آن قرار میگیرد.

9-  پرونده آمار ماهیانه و فصلی و 6 ماهه که آمارهای بهداشت محیط در آن قرار میگیرد.

10-                     پرونده بخشنامه ها و دستور العمل های بهداشت محیط

آئین نامه های بهداشت محیط:

 

ما ده1-تعاریف

 

الف)بهداشت محیظ:عبارت است ازکنترل عوامل محیظ زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی ،روانی واجتماعی انسان تاثیر میگذارد.

 

ب) آب آشامیدنی :آب گوارای است که عوامل فیزیکی، شیمیاییوبیولوژیکی آن در حد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سو در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

برای مصرانسان زدان آور سازد.

ت)کنترل بهداشتی: منظور بازدید وبررسی وضعیت بهداشتی مراکز مشمول این آئین نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محیطی است.

ث)مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی:مرکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی مراکزی هستند که با استفاده ازپرتوهای یون ساز زیر نظر مسولین متخصص مربوط به تشخیص دا درمان بیماری ها پرداخته و شامل مراکز رادیو لوژی  ورادیو ایزوتوپ می باشد

ج)اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکهوزیارتگاه ها، زائر سراها،هتلها،متلها،مسافر خانه ها، پانسیونها، آ|سایشگاه های سالمندان،آرایشگاه ها ،حمام ها،حمام های سونا، استخر های شنا،سینما ها ،پارکها، مراکز تفریحات سالم، باشگاه های ورزشی،ترمینالها و وسایل حملنقل عمومیو مسافرتی،توالت های عمومی،گورستانهاو مانند این موارد

چ)مراکز تهیه وتوزیع ،نگه داری وفؤوش مواد خوردنیوآشامیدنی وبهدهشتی:

مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد خوردنی،آشامیدنی وبهداشتی عبارت است از کلیه کارخانه ها،

 کارگاه ها ،سرد خانه ها ، اماکن ومغازه هایی که به گونه ای نسبت به تهیه وتوزیع ونگهداری وفروش مواد خوردنی، آشامیدنی وبهداشتی اقدام می نمایند.

ح)مراکز بهداشتی درمانی: مراکز بهداشتی درمانی عبارتند از بیمارستانها ،زایشگاه ها درمانگا ها،مطبها، آزمایشگاه های تشخیص طبی، بخشهای تزریقاتو پانسمان، آسایشگاه های معلولین، طب هسته ای ، فیزیو تراپها، رادیو لوژی و مانند آن

خ) مراکزآموزشی وتربیتی:مراکز آموزشی وتربیتی عبارتندازمدارس آموزشگاهای تحصیلی حوزهای علمیه  دانشکده ها هنرستانها خوابگاهای مراکزآموزشی پرورشگاها مراکزتربیتی شبانه روزی ندامتگاها مهدهای کودک

ماده 2-هراقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می باشد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی موظف است پس ازتشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می باش درا اقدام قانونی  معمول ودر سایر موارد  موضوع را به مراجع ذیربط جهت اقدامات قانونی فوری اعلام نماید . متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 3  آلوده کردن آب آشامیدنی عمومی ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد  وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی  به منظور حفظ سلامت وبهداشت مردم مکلف است کیفیت آب آشامیدنی عمومی را از نقطه آبگیری  تا مصرف  را از نظر بهداشتی تحت نطارت مستمر قرار دهد .

 ماده 4- به منطور جلوگیری از روند رو به رشد آلودگی منابع سطحی و زیر زمینی اعم از چاه ها و  رود آشامیدنی  زیر نطر استا ندارد  با عضویت مدیران روسا  اداره کل بهداشت ودرمان  و آموزش پزشکی  سا.زما ن حفاظت محیط زیست  ساز مان آب منطقه ای  استا ن  جهاد سازند گی  استان برنامه  و بودجه استان  و شرکت آب و فاضلاب استان تشکیل می شود تا موارد زیر را بررسی واقدام نماید.

1- اتخاذ تصمیم راجع به خارج نمودن بعضی از منابع تامین آب آشامیدنی از سرویس که بر اساس گزارش  اداره کل بهداشت محیط آلوده شده اند اعم از چاه ها چشمه ها وقناتها

2-اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از منابع آب آشامیدنی موجود بر اساس دستور العمل هایی  که توسط دستگاه های ذیربط پیشنهاد می شود و به تصویب کمیته میرسد

3-اتخاذ تدابیر لاذم به منظور حفظ حریم مناطقی که در آینده برای تامین آب شهر ها از طریق دستگاه های ذیربط پیشنهاد می شود

4- اتخاذ تصمیم در رابطه با بحرانهای ناشی از آلودگی منابع آب وچگونگی مقابله با انها

تبصره- در ابتدا اداره کل بهداشت محیط موظف است نواقصیرا که مونجرب به آلودگی منابع آب می شود  به دستگاه ذیربط اعلام کند تا روسا نسبت به رفع آن اقدام می نماید .در صورتی کی امکانات دستگاه ها برای رفع نواقص کفایت ننماید .مراتب در کمیته یاد شده مطرح خواهد شد.

 

ماده 5-وزارت درمان وآموزش پزشکی به منظور حفظ بهداشت عمومی مکلف است بررسی های لازم رادر مورد تاثیرات هوای اثتنشاقی  وسایر مواد واثر بر انسان معمول دارد  ونسبت به ارائه توصیه های ضروری به مراجع ذیربط اقدام نمااید.

ماده6- مراکز کاربرد پرتو دون ساز در پزشکی موظف به همکاری و ارائه آمارو اطلاعات و فراهم نموده تسهیلات به منظور بررسی دوزی متری و بهسازی جهت انجام وطیفه کارشناسان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی می باشد با متخلفان برابر مقررات قانونی مربوط(قانون تعزیرات) رفتار نماید .

ماده7- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی درمانی  آموزشی و تربیتی اماکن عمومی و مراکز تهیه وتوزیع نگهداری وفروش مواد خوردنی  آشامیدنی وبهداشتی رااز نطر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل وبا متخلفان از دستور العمل ها و توصیه های بهداشتی وزارت برابر مقررات قانونی  رفتار نماید .

ماده8- مراجع صادر کننده پروانه کسب مراکز تهیه وتوزیع ونگهداری و فروش مواد خوردنی  آشامیدنی وبهداشتی  واماکن عمومی موظفند ضمن رعایت ظوابط مربوط به خود مقررات وتوصیه های اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی را نیز در این .مینه رعادت نموده وقبل از صدور پروانه کسب نظرده بهداشتی  از این وزارت خانه را کسب نمایند .

ماده9- وزارت درمان آموزش پزشکی  علاوه بر وطیفه قانونی مبارزه با ناقلان بیماری ها ، عهده دارد  نطارت بر امر مبارزه  با بند پایان ،جوندگانو حیوانات ناقل بیماری ها میباشد مراجع ذیربط ملزم به رعایت دستور العمل های بهداشت محیطی آن وزارت خانه در این موارد هستند.

ماده10-به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های منتقل شده به وسیلهی بند پایان وحدوانات ناقل بیماری همچنین جلوگیری از آلودگی محیط به سموم و مواد شیمیایی در صورت امکان روش های مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح بوده ودستگاه های اجرایی ذیربط موظف به بهسازی کانونهای جلب وتکثیر بند پایان وحیوانای ناقل برابر با توصیه ها و دستور العمل ها وزارت بهداشت  درمان و آموزس پزشکی می باشد، شهرداری ها مکلفند در تنطیم روشهای جمع آوری حمل و دفع زباله شهر و سایر خدمات شهری دستور العملها و توصیه های وزارت بهداشت و در مان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایند.و در تمام مراحل اعم از تولید توضیع وعرضه از لحاظ پیشگیریو مبارزه با بیماریهای دامی وبیماری های مشترک بین انسان ودام بر عهدهی سازمان

ماده 11- صدور مجوز ورود وترخیص وکنترل بهداشتی هر نوع دام وفراورده های خام دامی با توجه به نص مواد(8-7-43-2) قانون سازمان دام پزشکی کشور- مصوب 1350 که موخر بر قانون مواد خوردند و بهداشتی است .علی صلاق و در تمام مراحل اعم از تولید توضیع وعرضه از لحاظ پیشگیریو مبارزه با بیماریهای دامی وبیماری های مشترک بین انسان ودام بر عهدهی سازمان دام که مواد حاصل شده فراورده های خام دامی تلقی نگردد مسولیت کنترل بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت وآموزش پزشکی است  که مطابق قانون مواد خوردنی و بهداشتی مصوب 1346 –و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12-وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت در روستا ضمن آموزش گسترده و بسیج مردم وجلب همکاری بین بخشی در زمینه های مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری زباله ، حمل دفع بهداشتی زباله دفع بهداشتی مدفوع وکود حیوانی ، بهسازی معابر و جدا سازی محل نگه داری دام و رندگان از محل سکونت نظارت وپیگیری لازم را معمول داشته همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل بهداشتی آب آشامیدنی جمع اوری ودفع بهداشتی فاضلاب ها کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه ، توزیع ، نگه داری وفروش مواد غذایی اقدام نماید .

امتیازات

1-مشمول وسایط نقلیه

2- تامین همکاری نیروی انسانی (تبصره2 قانون مزکور : مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرس تعطیل  دا مهر وموم یا لاک ومهر کردن محل ، همکاری لازم را با معمورین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به عمل آورند ) .

3- معرفی متخلف در دو نوبت ( یکی هنگام بازدید اول و دیگری هنگام بازدید دوم وصدور اخطاریه تعطیلی ) به دادگاه

4- افزایش تعداد مواد آیین نامه به 44 مورد ثابق به حدود 200 مورد

5-افزایش میزان جرایم از 25000 تا 50000 ریال

6- الزام متصدیان وشاغلین به گزراندن دوره آموزشی

7- اعمال ممنوعیت و محدودیت برای عرزه فروش و مصرف دخانیات

8- تعیین نحوهی گردش کار وجایگاه های قانونی وحدود ووظایف واختیارات ومسولیت های بازرس بهداشت مسول بهداشت محل ، متصدیان مربوطه

9- ممنوییت عرضه و فروش مواد غذایی آماده مصرف و فله توسط فروشندگان دوره گرد.

طبیعی است چنان چه عرضه فراورده های خام دامی تغییراتی داده شود  

 

 

 

شرح وظایف کاردان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی

     1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

     2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

     3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛

      4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

     5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛

     6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

      7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

      8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامها

      9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

    10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

    11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

     12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

     13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛

     14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛

     15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

     16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

     17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

      18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

      19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛

     20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

     21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

     22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

     23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

     24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله های شيراز؛

      25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛

      26. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛

      27. تاسيس شورای حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛

      28. اجرای طرح ضريت؛

      29. بهسازی محيط روستا؛

     30. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان؛

     31 . نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مفامات ذيربط؛

      32. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

       33. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

       34. اجرای طرح امنيت غذا؛

       35. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

       36. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ساعت 10:46  توسط داریوش مبارکی  |